Souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů formou pořízení fotografické, audio nebo video dokumentace (dále jen „Souhlas“)

udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Já, níže podepsaný (via údaje z elektronické přihlášky)

Jméno a příjmení:

Adresa bydliště:

Datum narození:

E-mail:

Telefon:

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů po dobu studia na Akademii tanečního umění a sportu DUENDE, z.s.:

Jedná se o jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon a e-mailová adresa

Dále souhlasím s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených.

Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou legislativou v platném znění.

Souhlas je poskytnut za účelem:

Zpracování osobních dat při přihlášení kurzisty ke studiu, zveřejnění fotografie, video záznamu, audio záznamu kurzisty z vystoupení, představení a akcí akademie, na webových stránkách Akademie tanečního umění a sportu DUENDE, z.s., zveřejnění v místním tisku, k prezentaci organizace v médiích apod.

Souhlas se zpřístupněním mých osobních údajů Akademií tanečního umění a sportu DUENDE, z.s.:

Akademie tanečního umění a sportu DUENDE, z.s. je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Akademie tanečního umění a sportu DUENDE, z.s. je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje subjektům spolupracujícím s Akademií tanečního umění a sportu DUENDE, z.s. na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Akademie tanečního umění a sportu DUENDE, z.s. zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,

o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,

o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu akademie: Příční 425, 280 02, Kolín-Sendražice.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.