1. Po zaplacení kurzovného je přihláška do kurzu závazná. Stejně tak je závazná objednávka gardenek pro doprovod. Odhlásit se (případně zrušit i gardenky) je možné pouze před zahájením kurzů, stornovací poplatek je 30% z kurzovného. Pokud dojde k odhlášení v době kratší než 14 dní včetně před zahájením kurzu, je stornovací poplatek 50% z kurzovného a pokud dojde k odhlášení v době kratší než 7 dní včetně před zahájením kurzu, je stornovací poplatek 100% z kurzovného. Při zrušení účasti účastníkem kurzu v průběhu kurzů, i z vážných důvodů, nemůžeme kurzovné (ani poplatek za gardenky) vracet. Obraťte se však, prosím, v každém případě na nás, zda Vám v tomto případě nemůžeme individuálně nabídnout jiné řešení.
 2. Podepsáním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou. Údaje klientů neposkytujeme třetím osobám.
 3. Předpokládáme řádnou docházku, nenavštívené hodiny nemohou být z kurzovného odečítány ani jakkoliv nahrazovány.
 4. Průkazka účastníka kurzu je dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů. Při každé návštěvě lekce účastník předkládá průkazku k zaznamenání účasti. Průkazka je poslána účastníkovi na zadanou e-mailovou adresu při zaplacení kurzovného.
 5. V kurzech pro mládež není možné odcházet v průběhu výuky. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nutný předčasný odchod účastníka kurzu, prosíme rodiče o krátké ústní či písemné sdělení (důvod není třeba uvádět) před danou lekcí.
 6. V průběhu běžné lekce nesmí na sále tančit nikdo jiný, než účastníci kurzu, kteří mají zaplaceno řádné kurzovné. Pokud zjistíme, že na sále tančí někdo, kdo nezaplatil kurzovné, tato osoba bude vyvedena a nebude na běžné lekce vpuštěna do budovy ani jako divák. V průběhu prodloužených a věnečku mohou tančit i doprovázející osoby a diváci, ale vždy až po pokynu tanečních mistrů.
 7. Doprovázející osoby se prokazují při vstupu buď gardenkou nebo zaplatí jednorázové vstupné. Průkaz pro garde je platný na všechny běžné lekce a na prodloužené, na věneček ne, tam je nutné zakoupit si vstupenku.
 8. Společenské oblečení pro účastníky kurzu a pro návštěvníky je zásadní podmínkou závaznou pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit pravidelné hodiny. Pro pány platí, že musí mít společenský oblek, včetně kravaty nebo motýlku. V případě pochybností ohledně oblečení je závazný názor asistentů u vchodu, kteří jsou k tomuto pověřeni tanečními mistry. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel (vyjma dámské kabelky) slouží šatna.
 9. Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujícího a jeho asistentů jsou pro účastníky kurzu a jejich hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může vyučující účastníka (nebo doprovod) z kurzu bez náhrady vyloučit.
 10. Fotografování a pořizování audio a videozáznamů účastníků v průběhu výuky na jakékoliv nosiče není možné bez souhlasu vyučujícího před zahájením lekce. Aby nebyla rušena výuka, prosíme omezit tuto aktivitu na první lekci, na prodloužené a věneček. Fotografování a pořizování audio a videozáznamů vyučujících není možné bez jejich předchozího souhlasu.
 11. V průběhu výuky nemohou účastníci kurzu používat mobilní telefony. Pokud potřebují diváci použít mobilní telefon, je vhodné k tomuto využít předsálí sálu a přestávku mezi výukovými lekcemi.
 12. V průběhu kurzů je v celém kulturním domě zakázáno kouření.
 13. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu není dovolena. Věk účastníka není v tomto případě rozhodující. Dospělý doprovod může konzumovat pivo či víno, které je možno zakoupit v baru v předsálí. Tvrdé alkoholické nápoje nejsou dovoleny. Není možné donášet do sálů a přilehlých prostor jakékoliv vlastní nápoje a jiné poživatiny. Osoby v podnapilém stavu nebudou vpuštěny nebo budou vyvedeny z budovy.
 14. Pokud dojde ke zrušení taneční lekce z důvodu „vyšší moci“ (např.: přírodní katastrofa, rozsáhlý výpadek elektrického proudu, pandemie, vládní nařízení znemožňující výuku apod.), lekce se nenahrazuje ani nedochází k nároku na vrácení části kurzovného. Pokud by došlo ke zrušení taneční lekce z důvodu problému na straně lektorů, lekce bude po dohodě s kurzisty nahrazena.
 15. Změna časového rozvrhu je vyhrazena. Čas lekce bychom ovšem změnili pouze v nejkrajnějším případě, pokud by došlo například k technickým problémům na straně kulturního domu a lekce by tedy nemohla proběhnout v obvyklém čase.
 16. Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečních kurzů seznámil a souhlasí s ním.

Platí od: 1. 9.2011, aktualizováno 1.9.2021